2020-11-20

Rozwiązanie spółki bez likwidacji

Rozwiązanie spółki bez likwidacji

Możliwość rozwiązania spółki osobowej (z wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej) bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego może wynikać z umowy spółki bądź też ze zgodnej uchwały wszystkich jej wspólników. W tym przypadku to wspólnicy – a nie likwidatorzy - odpowiadają za zakończenie działalności przez spółkę, ściągnięcie należnych jej wierzytelności, spłacenie zobowiązań oraz podział majątku między siebie samych – o ile taki jest.

Jak wynika z treści art. 58 k.s.h. i 67 k.s.h. rozwiązanie spółki z przyczyn tam wskazanych należy przeprowadzić likwidację, chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki. Jednomyślna uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki komandytowej pociąga za sobą konieczność  przeprowadzenia likwidacji spółki. Jednak art. 67 ust. 1 k.s.h. stwarza możliwość, by wspólnicy uzgodnili wówczas inny sposób zakończenia działalności spółki. W takiej sytuacji powinni oni zawrzeć jednomyślne porozumienie (w praktyce uchwała o rozwiązaniu spółki bez przeprowadzania likwidacji), w którym szczegółowo określą sposób zakończenia działalności spółki. Porozumienie takie może zostać zawarte w uchwale o rozwiązaniu spółki albo w odrębnym dokumencie. Dodatkowo w przypadku, gdy rozwiązanie spółki jest skutkiem wypowiedzenia umowy spółki przez wierzyciela wspólnika lub ogłoszenia upadłości komplementariusza porozumienie w sprawie zakończenia działalności spółki wymaga zgody odpowiednio wierzyciela lub syndyka.

 

Przyczyny rozwiązania spółki

Zgodnie z treścią art. 58 § 1 k.s.h. w zw. z art. 103 § 1 k.s.h. rozwiązanie spółki komandytowej powodują:

- przyczyny przewidziane w umowie spółki,

- jednomyślna uchwała wszystkich wspólników o rozwiązaniu spółki,

- ogłoszenie upadłości spółki,

- śmierć komplementariusza lub ogłoszenie jego upadłości,

- wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika,

- prawomocne orzeczenie sądu.

 

Opłaty

Opłaty to 350,00 zł od wniosku o wykreślenie podmiotu z KRS oraz 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 

Jakie dokumenty?

Wniosek składają wspólnicy na formularzu KRS-X2 wraz z następującymi dokumentami:

- uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki bez przeprowadzenia likwidacji,

- uchwała wspólników o wyznaczeniu przechowawcy ksiąg i dokumentów rozwiązanej spółki,

- oświadczenie o braku toczących się postępowań sądowych, administracyjnych, komorniczych oraz o zaspokojeniu wszystkich wierzytelności.

- dowód uiszczenia opłat od wniosku o wykreślenie oraz za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 

Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link