2020-03-25

Alimenty na rzecz małżonka

Jak udowodnić możliwości majątkowe i zarobkowe małżonka w sprawach o alimenty?

WINA W ROZKŁADZIE POŻCIA MAŁŻEŃSKIEGO

            Zgodnie z art. 60 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

            Oznacza to, iż o alimenty może ubiegać się małżonek, wobec którego nie orzeczono wyłącznej winy rozkładu pożycia, bądź wobec którego orzeczono winę wspólną z drugim małżonkiem lub też w sytuacji, gdy małżonkowie wnieśli, by sąd nie orzekał o winie w wyroku rozwodowym.

            Małżonek żądający alimentów musi spełniać jeszcze jedną przesłankę, mianowicie znajdować się w niedostatku. Jest to stan, w którym osoba nie może samodzielnie pokryć wszystkich lub nawet części swoich usprawiedliwionych potrzeb. Nie chodzi tu o zapewnieniu minimum egzystencji, lecz o stworzenie normalnych warunków bytowania, odpowiadających wiekowi, stanowi zdrowia i innym okolicznościom konkretnej sprawy.

            Art. 60 kro w § 2 reguluje sytuację, w której małżonek niewinny może żądać od małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia alimentów, nawet jeśli nie znajduje się w niedostatku, jednak rozwód pociąga za sobą znaczne pogorszenie sytuacji materialnej uprawnionego.

MOŻLIWOŚCI MAJĄTKOWE I ZAROBKOWE

            Z drugiej strony o wysokości alimentów będą decydować możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.

            Sąd badając powyższe czynniki sprawdza jaki dochód małżonek, przeciwko któremu skierowane jest roszczenie alimentacyjne, może obiektywnie osiągać, a  nie jaki w rzeczywistości osiąga. Sąd bierze przy tym pod uwagę okoliczności takie jak: wiek, stan zdrowia, wykształcenie, posiadane umiejętności zawodowe, rynek pracy, możliwość uzyskania pracy dodatkowej czy sezonowej, jak również wysokość dochodów uzyskiwanych w przeszłości. Wszelkie dodatkowe kwalifikacje, kursy, szkolenia mogą wpływają na zwiększone możliwości finansowe, a co za tym idzie możliwość świadczenia większej kwoty tytułem alimentów. Należy jeszcze raz podkreślić, iż biorąc pod uwagę możliwości zarobkowe nie mamy na myśli jedynie wynagrodzenia za pracę, która obecnie wykonuje małżonek.

            W praktyce, zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych często zaniżają zarówno swoje zarobki, jak i ukrywają majątek, co nierzadko może umknąć uwadze sądu. Dlatego małżonek występujący z pozwem powinien swoje żądanie należycie udowodnić.

DOWODY

            Środkami dowodowymi, mogą być zarówno zeznania samych stron, jak i świadków, jak również dowody wizualne (zdjęcia), wydruki ze stron internetowych, dowody audialne (nagrania audio i wideo), wiadomości sms, sprawozdania prywatnego detektywa, listy, rachunki i wszelkie inne dokumenty z których wynikają okoliczności wskazywane przez stronę postępowania. Ostatnimi czasy istnieje moda na zamieszczanie zdjęć z wyjazdów, z dokonanych drogich zakupów (auta, działki) na portalach społecznościowych, co również może zostać uznane jako dowód na możliwości zarobkowe/majątkowe małżonka.

            Jak zostało wspomniane wcześniej, kluczowe dowody może dostarczyć praca prywatnego detektywa, osoby wyspecjalizowanej w i uprawnionej do uzyskiwania, przetwarzania i przekazywania informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach.

Można również zwrócić się do Sądu z wnioskiem o wystąpienie do Urzędu Pracy o przedstawienie dostępnych ofert pracy adekwatnych do kwalifikacji zobowiązanego do alimentów z podaniem wysokości proponowanego wynagrodzenia na takich stanowiskach, czy też samemu przedstawić takie oferty, można je łatwo wyszukać w Internecie.

Należy zaznaczyć, iż przy ocenie sytuacji finansowej zobowiązanego nie uwzględnia się zmian (rezygnacja z pracy, wyzbywanie się majątku), które zostały poczynione bez ważnego i uzasadnionego powodu w ciągu 3 lat przed sądową sprawą o alimenty.                        Zaistnienie powyższej sytuacji warto również zakomunikować, przedstawiając odpowiednie dowody.

Warto wspomnieć, iż sprawy o alimenty należą do czasochłonnych, nie jest możliwe, by  sąd wydał orzeczenie bez zagłębienia się w stawiany przed nim problem. Jeśli chcemy, by zasądzona kwota alimentów była satysfakcjonująca, potrzeba jak najlepiej udowodnić nie tylko swoje potrzeby, ale również fakt, że małżonek jest w stanie je zaspokoić w takim stopniu, w jakim oczekujemy.

Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link