2019-08-29

Od czego zależy wysokość zasądzonych przez Sąd alimentów?

Udzielając porad prawnych w zakresu prawa rodzinnego zawsze spotykam się pytaniem jaka będzie wysokość zasądzonych alimentów. W pierwszej kolejności wskazać należy, iż ustawodawca w żaden sposób wysokości świadczenia alimentacyjnego uzależniając jego wysokość od kategorii wiekowej w której pozostaje dziecko. Zgodnie z treścią art. 135 1 k.r.o. zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Adwokat alimenty łódź będzie w stanie zdefiniować w/w przesłanki oraz sposób ich ustalania.

USPRAWIEDLIWIONE POTRZEBY MAŁOLETNIEGO

Należy wskazać, że ustawodawca nie definiuje zarówno pojęcia usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego jak również możliwości majątkowych i zarobkowych. Odnosząc się do pierwszej z podstaw (usprawiedliwionych potrzeb małoletniego) wskazać należy, iż zgodnie z utrwalonymi poglądami judykatury potrzeby te należy rozumieć szeroko ale adekwatnych do wieku, stanu zdrowia dziecka, słusznych zainteresowań itp. Są to nie tylko elementarne potrzeby polegające na zapewnieniu minimum egzystencji, ale również takie, które stworzą uprawnionemu normalne warunki bytowania odpowiadające jego wiekowi, statusowi społecznemu i wykształceniu. Do potrzeb tych zalicza się zarówno potrzeby materialne, jak i niematerialne, przy czym należy je zawsze oceniać w zależności od kontekstu i okoliczności danej sprawy. Pojęcia "usprawiedliwione potrzeby" oraz "możliwości zarobkowe i majątkowe" zostały szczegółowo omówione w uchwale Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1987 r., III CZP 91/86, OSNP 1988, nr 4, poz. 42. W uchwale tej stwierdzono, że „przez usprawiedliwione potrzeby uprawnionego rozumieć należy potrzeby, których zaspokojenie zapewni mu - odpowiedni do jego wieku i uzdolnień - prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy. Możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego określają zarobki i dochody, jakie uzyskiwałby przy pełnym wykorzystaniu swych sił fizycznych i zdolności umysłowych, nie zaś rzeczywiste zarobki i dochody.”

MOŻLIWOŚCI MAJĄTKOWE I ZAROBKOWE

Możliwości zarobkowe zobowiązanego nie zawsze jednak mogą być utożsamiane z faktycznie osiąganymi zarobkami. W praktyce niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, w której zobowiązany do alimentacji celowo rezygnuje z pracy, rejestruje się w urzędzie pracy celem uzyskania statusu osoby bezrobotnej czy rozpoczyna leczenie, którego wcześniej nie było. Orzecznictwo Sądu Najwyższego wyjaśnia, że przez ustawowe określenie „możliwości zarobkowe i majątkowe” należy rozumieć nie tylko zarobki i dochody rzeczywiście uzyskiwane ze swego majątku, lecz te zarobki i dochody, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych. Powyższe granice zostały szczegółowo omówione w uchwale Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1987 r., III CZP 91/86, OSNP 1988, nr 4, poz. 42, w której to uchwale stwierdzono, że „przez usprawiedliwione potrzeby uprawnionego rozumieć należy potrzeby, których zaspokojenie zapewni mu - odpowiedni do jego wieku i uzdolnień - prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy. Możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego określają zarobki i dochody, jakie uzyskiwałby przy pełnym wykorzystaniu swych sił fizycznych i zdolności umysłowych, nie zaś rzeczywiste zarobki i dochody.”

Podsumowując wskazać należy, że sąd ustalając świadczenie alimentacyjne bierze pod uwagę koszt utrzymania dziecka w skali miesiąca oraz możliwości majątkowe i zarobkowe osoby zobowiązanej do alimentacji.

Nie można również pominąć, iż obowiązek alimentacyjny objęty wyrokiem a ustalony po raz pierwszy będzie stanowił pewnego rodzaju „poziom startowy” do późniejszego podwyższenia tych alimentów. Dlatego warto o to zadbać już na samym początku i skorzystać z pomocy adwokat alimenty łódź, posiadającego doświadczenie w sprawach rodzinnych.
Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link